Vedtægter

Navn og formål

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Odense Karate og Selvforsvarsklub

Foreningen har hjemsted på Thorslundvej 2B, 5000 Odense C i Odense kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

– At fremme udbredelsen af læren (teknik og filosofi) om Okinawa Goju-Ryu karate, samt medvirke til en bedre kropsbevidsthed og opbygning og styrkelse af kroppens funktioner.

– At fremme frivillighed og foreningsliv, fordi det bidrager til at lære om fællesskab, deltagelse, samarbejde, selvstændighed, lighed og oplysning.

– At Odense Karate og Selvforsvarsklub spiller en lokal rolle for udviklingen af et aktivt civilsamfund og fremmer mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet.

Medlemsskab

§ 3. Medlemskab af organisationer

Ved indmeldelse i Odense Karate og Selvforsvarsklub tilknyttes medlemmet til

I.O.G.K.F-dk (International Okinawa Goju Ryu Karate-do Federation-danmark) og I.O.G.K.F (International Okinawa Goju Ryu Karate-do Federation).

§ 4. Optagelse af medlemmer

Enhver kan optages som aktivt og passivt medlem i foreningen. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre eller værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jvf. § 7 stk. 5. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Stk. 1 Doping test

Bestyrelsen kan ved indmeldelse og på ethvert andet givet tidspunkt begære det enkelte medlem testet for doping jvf. de organisationers krav og vedtægter, som foreningen er medlem af, samt hvis der foreligger kommunale krav desangående.

Benægtelse af dopingtest medfører, at vedkommende ikke kan optages som medlem, eller omgående eksklusion, hvis vedkommende er medlem i forvejen (se § 6 Stk.2).

§ 5. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

Kontingent-satsen vil kunne reguleres én gang mellem to generalforsamlinger med max. 15%, såfremt en enstemmigt enig bestyrelse skønner det nødvendigt grundet foreningens økonomi.

§ 6. Udmeldelse

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt eller mundtligt til foreningens kasserer, formand eller cheftræner med mindst 14 dages varsel. Betalt kontingent refunderes ikke.

Når et medlem er kommet i kontingent restance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, skriftligt ekskludere vedkommende. Ved betalt kontingent restance kan medlemmet på ny optages som medlem af foreningen.

Stk. 2. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Pågældende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

Pågældende medlem kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den ordinære generalforsamling. Dette skal optages som særligt punkt på dagsordenen. Afstemning herom foregår i henhold til § 6 stk. 4 og 5.

Uanset bestemmelserne vedrørende eksklusion kan en generalforsamling ikke tilsidesætte en eksklusion, som er sket ud fra de regler, som foreningen er underlagt gennem samarbejde med DIF, kommune eller øvrige.

Stk. 3. Tidsbestemt karantæne

Bestyrelsen kan til enhver tid idømme et medlem af foreningen tidsbestemt karantæne på op til 4 år. Karantænen kan idømmes på baggrund af handlinger, der strider imod foreningens skrevne og etiske regler.

Overholder et medlem ikke den etikette, og de regler bestyrelsen har udstukket for almindelig ”takt og tone” kan vedkomne bortvises med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen kan til enhver tid idømme karantæne til et medlem i forhold til de regler foreningen er underlagt fra kommunen, Team Danmark, DIF eller lignende organisationer, som foreningen er medlem af.

Generalforsamling

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som visse vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, (evt. gennem dagspressen, ved opslag i foreningen, eller ved udsendelse af brev til medlemmerne). Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

Stk. 2. Dagsorden

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Fastlæggelse af kontingent

Behandling af evt. indkomne forslag

Valg af formand (ulige årstal)

Valg af næstformand (lige årstal)

Valg af kasserer (lige årstal)

Valg af kasserer-assistent (ulige årstal)

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter § 7 stk. 6 (forskudt af hinanden)

Valg af suppleanter (for ét år) efter § 7 stk. 6

Valg af revisor

Eventuelt

På den ordinære generalforsamling i februar hvert år vælges en kritisk revisor af generalforsamlingen. Cheftræner er fast medlem i bestyrelsen.

Formand, næstformand, kassér, kassér-assistent og bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

Stk. 3. Stemmeret

Alle, der har været medlem af klubben i mindst 6 måneder, og som ikke er i kontingent restance, har stemmeret.

Stk. 4. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent – det må ikke være cheftræneren, formanden eller kasseren. Ved afstemninger fastsætter dirigenten afstemningsmetode og ‐ rækkefølge. På forlangende skal afstemningen og valg foregå skriftligt.

Den valgte referent skriver referat.

Stk. 5. Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 6. Valgbarhed

Enhver person, der ikke har økonomisk interesse i foreningen, og som har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder, er valgbar til en bestyrelsespost. Medlemmer under 18 år kan ”repræsenteres” af én forældre. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand.

Bestyrelsen

§ 8. Bestyrelsesvalg

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen har ved enstemmighed fuldmagt til at optage lån i klubbens navn.

Tegningsret har den til enhver tid siddende formand, kasserer og cheftræner. Denne på lovlig måde vedtagne forhandling, forpligter foreningen. Foreningens bestyrelse udnævner en cheftræner, der varetager foreningens praktiske interesser, f.eks. træning af foreningens instruktører, stævner, daglig ledelse i træningslokaler o. lign. forhold, og cheftræneren indtræder automatisk som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består af en cheftræner, en formand, en næstformand, en kasserer, en kasserer-assistent og to medlemmer samt suppleanter. Disse vælges efter følgende regler på den ordinære generalforsamling:

Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, suppleres bestyrelsen sig med suppleanter. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat. Såfremt bestyrelsen vælger at ansætte en ekstern kasserer/regnskabschef, har denne automatisk sæde i bestyrelsen og dermed stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og der kan indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde punktet ”valg af referent” samt dét punkt eller de punkter, der ønskes behandlet.

Regnskab

§ 10. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det forløbne år, og status pr. 31. december til revision.

Driftsregnskabet og status forelægges forsynet med påtegning af revisor og godkendes ved den ordinære generalforsamling.

Opløsning

§ 11. Foreningens ophævelse

Foreningen opløses, når 2 på hinanden følgende med mindst 30 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger vedtager dette med mindst 2/3 af de afgivne medlemmers stemmer.

St. 2. Overskydende formue

På generalforsamlingen skal der træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens løsøre samt fast ejendom. Simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. Foreningens formue tilfalder I.O.G.K.F-dk.

Bestyrelsen
Odense Karate og Selvforsvarsklub
Marts 2019